Kundeservice 70102031 Support nr.: 0
Prisbetingelser for

Health & Safety

Anmeld en arbejdsulykke

Arbejdsulykker skal anmeldes i Safety-net

Anmeld arbejdsskade
 

APV / Handlingsplaner

APV / Handlingsplaner oprettes i Safety-net

Gå til oprettelse
 

Sikkerhed og Miljø database

Database til Sikkerhed og Miljø

Database til Sikkerhed og Miljø
 

Sikkerhed og miljøafdelingen arbejder målrettet med at sikre efterlevelse af gældende regler/retningslinjer samt lovgivning på hele arbejdsmiljøområdet.

Afdelingen kan altid kontaktes for hjælp og support samt naturligvis systemadministration til de underliggende værktøjer.

Enkelte afsnit på portalen linker til en underliggende database, denne kræver pt. man har adgang til intra/ekstranettet. Der arbejdes på løsning heraf.

Hvis problemer hermed, kontakt venligst afdelingen.

Sikkerhed & Miljø

Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal lave en Arbejdspladsvurdering (APV). Formålet er at hjælpe virksomheden til at finde ud af:

 • Om der er problemer med arbejdsmiljøet
 • Hvor eventuelle problemer er
 • Hvordan virksomheden løser problemerne
 • Hvem, der har ansvar for, at de bliver løst
 • Hvornår der skal følges op

APV en vital del af sikkerhedsgruppens arbejde.

Arbejdstilsynet ligger stor vægt på, at APV er gennemført efter gældende regler. Det nyeste tiltag på APV siden er, at sygefravær nu skal inddrages i processen.

Arbejdsmiljøgruppen skal 1 gang årligt i 1. kvartal gennemgå arbejdspladsen med henblik på at kortlægge eventuelle problemer, for på den måde at danne sig et overblik over, om der er nogle områder, der kræver, at der udarbejdes en APV.

Relevante redskaber til brug for APV-arbejdet kan findes i vores database

Smerter i muskler og led 

Der er sjældent én bestemt årsag til, at man får ondt i muskler og led. Tungt fysisk arbejde kan give smerter i ryggen, hvis man fx løfter meget eller vrider i kroppen. Ensidigt gentaget eller stillesiddende arbejde kan give smerter i skulder, nakke og arm.

Men smerter kan også opstå i fritiden og uden en klar grund. Mange oplever, at smerter i muskler og led kommer og går gennem livet, uden at det muligt at finde ud af hvorfor.

Indeklima

Dårligt indeklima kan være årsag til mangfoldige gener på mange arbejdspladser. Et godt indeklima er en kombination af en passende temperatur og ren, frisk luft.

Støj

Støj på arbejdspladsen kan være et helbredsproblem. Støjen kan give kroniske fysiske skader, den kan også være en del af et belastende psykisk arbejdsmiljø, der giver stress.

Al slags uønsket lyd er støj , uanset om støjen stammer fra et trykluftværkstøj eller om den kommer fra kolleger i storrumskontoret, der for eksempel taler i telefon i baggrunden.

I Falcks personalepolitik er der lagt vægt på, at der skal være et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Falck - såvel fysisk som psykisk. Et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at forebygge sygdom, fastholde medarbejderne, øge produktiviteten og skabe trivsel blandt medarbejderne.

Det psykiske arbejdsmiljø betegner mange forskellige faktorer på arbejdspladsen. Det er eksempelvis forholdet til chefen, kollegaerne, kunderne/patienterne m.fl. Men det kan også være forhold omkring arbejdets organisering og balancen mellem ressourcer og krav, faktorer, som alle påvirker måden, arbejdspladsen fungerer på.

Du kan finde flere informationer og værktøjer om det psykiske arbejdsmiljø i vores database eller i Falcks forskellige politikker og retningslinjer:

Arbejdsulykker, der har medført uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes til Arbejdstilsynet og forsikringsselskabet via vores arbejdsskadesystem Safety-net. Skader, der ikke medfører fravær anmeldes ligeledes i Safety-net, som sikrer disse registreres i forsikringsselskabet i tilfælde af eventuelle fremtidige gener som følge af skaden.

Hvad skal anmeldes og af hvem?

Ulykker og forgiftningstilfælde, der har medført uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes til Arbejdstilsynet og forsikringsselskabet via vores arbejdsskadesystem Safety-net. Skader, der ikke medfører fravær anmeldes ligeledes i Safety-net, som sikrer disse registreres i forsikringsselskabet i tilfælde af evt fremtidige gener som følge af skaden.

Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde arbejdsulykken. Alle har dog ret til at anmelde en arbejdsulykke; dvs. skadelidte selv, skadelidtes læge eller en anden, som handler på skadelidtes vegne, kan anmelde en arbejdsulykke.

Blanket til udfyldelse for efterfølgende anmeldelse i Safetynet.

Arbejdsgiveren har også pligt til at anmelde arbejdsulykker til sit forsikringsselskab/Arbejdsskadestyrelsen efter reglerne i lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.

Procedure ved tilskadekomst

Arbejdsmiljøgruppens arbejde i forbindelse med en skadesag består af følgende underlæggende elementer:

 1. En ansat der kommer til skade, skal sikre at anmelde dette til sin leder (a-part i arbejdsmiljøgruppen) hurtigst muligt.
 1. Lederen udfylder en skadesanmeldelse i SafetyNet 9 dage efter kendskab til skaden, og godkende denne til EASY-anmeldelse i Safety-net.
 1. Health & Safety afdelingen sikrer at alle relevante felter er korrekt udfyldt og skadebeskrivelsen er retvisende ift. modtagelse ved 3. parter (forsikringsselskab/Arbejdstilsynet) Herefter fremsendes skadeanmeldelsen til EASY og det kontrolleres at denne går korrekt igennem systemet.
 1. Lederen orienterer arbejdsmiljørepræsentanten om skaden er blevet anmeldt, og en skriftlig kvittering på anmeldelsen kan udskrives direkte fra Safety-net og udleves til skadelidte som dokumentation for anmeldelsen.
 1. Lederen skal i samarbejde med sin arbejdsmiljørepræsentant herefter lave den interne undersøgelse og afslutte skaden senest 1 måned efter

Den interne undersøgelse, er et meget vigtigt element i en skadesag.

Arbejdsmiljøgruppen skal vurdere flere  punkter i den enkelte skadesag, som kan medvirke til at sætte fokus på forebyggelse og udvikling af nye sikkerhedsprocedurer mm.

For at kunne lave en brugbar intern undersøgelse skal arbejdsmiljøgruppen analysere flere faktorer.

 • Hvor skete skaden?
 • Sikre sig en dybdegående beskrivelse af hændelsesforløbet, hvis der er tilgået yderligere relevant ting ikke nævnt i selve anmeldelsen.
 • Hvorfor skete skaden - instruktion, uddannelse, hjælpemidler, uopmærksomhed, værnemidler
 • Kunne skaden være undgået og i givet fald
 • Sikre opfølgning og dialog med skadelidte gennem hele forløbet.
 • Sikre orientering om eventuelle risikomomenter og forebyggelse baseret på erfaringer af
 • Forebygge at en lignende skade ikke opstår
 • Orientere relevante interessenter om skaden og evt risikoparametre – f.eks. øvrige medarbejdere, AMO/AMU, lokal ledelse eller samarbejdspartnere mm. (obs. GDPR sikringen)

Der bør altid ligges en del kræfter i denne del af sagsbehandlingen, da dette kan medvirke til at lignende situationer kan undgås, og skaderne dermed forebygges. Derudover vil data indgå i forskellige statistikmæssige sammenhænge og inddrages i Falcks samlede forebyggelses strategier/skadereduktions målsætninger.

I tilfælde af tvivl om procedure, eller andet ifm. skadeanmeldelser kan der altid tages kontakt til Health & SAfety afdelingen for hjælp/vejledning.

Anmeldelsesfrist

Anmeldelse til forsikringsselskabet samt Arbejdstilsynet såfremt skaden har medført fravær skal ske hurtigst muligt, dog senest 9 dage efter første fraværsdag.

Lægeerklæring

Hvis forsikringsselskabet kræver en lægeerklæring,  vil de fremsende en sådan til skadelidte til udfyldelse.

Vigtigt at en arbejdsskadesag håndteres korrekt

Hele området med arbejdsskader og anmeldelse af disse, er utrolig vigtigt.

Dette for at skadelidte sikres den korrekte sagsbehandling.

Skadelidte skal altid tilsikre, at der indenfor en periode på max. 1 måned modtages en kvittering fra forsikringsselskabet på at skaden er anmeldt.

I vores database kan du finde mange flere informationer om arbejdsskader.

Arbejdsmiljøorganisationen i Falck arbejder med forskellige arbejdsmiljømæssige spørgsmål og løbende optimeringer på forskellige områder for at minimere skaderisici og fremme arbejdsmiljø for de ansatte i virksomheden.

Arbejdsmiljøorganisationen er opbygget i tre rør, Ambulance, Assistance og Brand hver med sine A- og B-parter.

Oversigterne kan findes i Infodatabasen under "Arbejdsmiljøudvalg fra 2018"

Det ergonomisk arbejdsmiljø

Skader på muskler og skelet kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejderen og virksomheden, og mange bygningsarbejdere forlader branchen i en tidlig alder på grund af slidskader. Men du kan undgå skader ved at bruge de rigtige hjælpemidler, have gode arbejdsstillinger og holde pause til restituering. 

Ergonomisk arbejdsmiljø handler om tunge løft, træk og skub af emner med tunge materialer, om ensidigt belastende arbejde samt om vibrationer i krop, hænder og arme. Det handler også om belastende arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser og hårdt fysisk arbejde. Du skal også tænke på ergonomi, hvis du bærer materialer og maskiner.

Alt sammen bevægelser, der kan føre til skader på kroppen, hvis I udfører dem forkert, for ofte, for længe. Det kan bl.a. give diskusprolaps, kredsløbsskader samt muskel- og senelidelser i ryg, nakke, skuldre, arme og ben. Det kan også føre til træthed, hævelse og stivhed i led og nedsat opmærksomhed. Derved opstår der risiko for ulykker. Smerterne kommer ofte af pludselige bevægelser, nedslidning eller efter længere tids arbejde. 

For den enkelte kan smerter i kroppen i første omgang betyde, at man ikke kan passe sit arbejde. Senere kan det føre til varige mén, invaliditet og tab af arbejdsevne. For virksomheden kan skader koste meget i form af sygedagpenge, nye medarbejdere og lavere produktivitet.

Undgå smerter og skader

Du kan gøre meget for at undgå smerter og skader ved at have et godt ergonomisk arbejdsmiljø. Det handler bl.a. om, at du kan planlægge og instruere grundigt, bruge hjælpemidler, sikre pladsforhold og sørge for, at transportvejene er fremkommelige. Du skal også sørge for at variere dine arbejdsopgaver og holde de pauser, der skal til for at restituere. Du skal også tænke på ergonomi, hvis du bærer materialer og maskiner m.m. Tunge løft, bæring, dårlig arbejdsstillinger mv. skal derfor indgå i din APV.

I vores database kan du finde meget mere om APV.

Ved behov for myndighedskontakt i forbindelse med Arbejdsmiljø/miljømæssige spørgsmål, bedes problemstillingen i første instans forelagt sikkerhedslederen, men henblik på afklaring og koordinering ift de respektive myndigheder.

Falck registrerer de primære miljømæssige påvirkninger, som en del af vores virksomhedsprofil som en miljøbevidst virksomhed. I den forbindelse er der procedurer og databaser til indberetning samt kontrol af de miljømæssige kerneområder. Falcks primære miljømæssige områder er virksomhedens forbrug af el, vand og varme samt brændstofforbrug og affaldshåndtering.

Uheldsanalysegruppen er IKKE en havarigruppe, der rykker ud. Uheldsanalysegruppen har til formål, at analysere indkomne oplysninger omkring uheld med materiel- og med personskade. Dette er for at kunne drage generelle konklusioner af konkrete hændelser og dermed få mulighed for at forebygge gentagelser (evt. via uddannelse/instruktion eller via tilpasning af materiel) og dermed øge sikkerheden. Ulykkesanalysegruppen bistår derudover med sikring af dokumentation samt hjælp og spørgsmål til de mange følgevirkninger en ulykke kan medføre både personlige og juridiske.

Uheldsanalysegruppen aktiveres ved ulykker og hændelser af særlig farlig karakter. Hermed forstået skader med stor materiel skade, skader med alvorlig personskade eller skader der af anden årsag har relevans m.h.t. forebyggelse. Uheldsanalysegruppen beslutter efterfølgende, hvorvidt der iværksættes en nærmere analyse på den konkrete hændelse.

Nærmere formålsbeskrivelse kan ses i vedlagte præsentation.

Eventuelle spørgsmål eller behov for vejledning i given situation, kan rettes til sikkerhedslederen.

Redningsvagthavende sørger for dokumentation fra uheldsstedet (foto/rids), billedserie af køretøj og køretøjs løsøre/materiel, samt foreløbig uheldsanalyse (detaljeret)

Redningsvagthavende skal hurtigst muligt underrette ulykkesanalysegruppen om ulykken pr. telefon.

Ved alvorlig personskade skal underretningen ske straks.

Ved alvorlige personskader kontaktes sikkerhedslederen.

Hvis der ikke kan opnås kontakt til Sikkerhedslederen kontaktes Mogens Pedersen (MAP)

Uheldsanalysegruppen informerer hinanden internt.

Ved større materielskader skal underretningen ske straks.

Ved større materielskader (uden alvorlig personskade) kontaktes Mogens Pedersen (MAP)

Hvis der ikke kan opnås kontakt til Mogens Pedersen kontaktes Skadeafdelingen eller Sikkerhedslederen

Uheldsanalysegruppen informerer hinanden internt.

Arbejdsgangen ved ulykker, der kræver udarbejdelse af en ulykkesanalyse, er som følger:

Senest 14 dage efter ulykken udfyldes ulykkesanalysen i Safetynet med relevante bilag, foto mm af den ansvarlige A-part på stationen.

Senest 14 dage herefter sikrer ulykkesanalysegruppen en gennemgang af ulykken og evt relevante tiltag/konklusioner mm. informeres ud til den lokale arbejdsmiljøgruppe samt de respektive chefer/direktører. Sagen vil derudover blive behandlet på kommende AMU møde.

Kontaktoplysninger

 • Bjørn Ølgod
  Sikkerhedsleder
  tlf: 20205191
  mail: bjs@falck.dk
 • Mogens Pedersen
  Afdelingsleder - Skadeafdelingen
  Tlf.: 8948 3573
  Mobil: 2338 3444
  mail: map@falck.dk