Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Privatlivspolitik for applikation

Privatlivspolitik for brugere af Falck Danmark A/S’ applikation og modtagere af elektronisk post

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Falck Danmark A/S (herefter ”Falck”, ”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

Falck behandler personoplysninger om dig, når du bruger applikationen og/eller modtager vores nyhedsbreve og anden elektronisk kommunikation. I denne privatlivspolitik beskriver vi behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du bruger applikationen kan du læse pkt. 1 og 3 nedenfor.
Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev og anden elektronisk post kan du læse pkt. 2 og 3 nedenfor.

Privatlivspolitik for applikation

Ved brug af Falck Vejhjælp mobil applikation vil Falck (Falck Danmark A/S) som dataansvarlig indsamle, behandle og videregive personoplysninger om brugerne af applikationen.

Hvis du bruger applikationen, skal du læse denne tekst om behandlingen af dine personoplysninger omhyggeligt.

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger:

 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Kundenummer
 • Postnummer
 • Yderligere oplysninger om brugeren og brugerens bil (registreringsnummer og biltype)
 • Lokationsoplysninger om din telefon
   

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • At gøre det muligt let og enkelt at bestille services indeholdt i dit vejhjælpsabonnement via applikationen
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning), f.eks. 
  • Dokumentation af faktiske og juridiske forhold
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske opgørelser vedrørende brug af applikationen og vores produkter.

 

Kilder
Personoplysningerne indsamles fra dig. 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af de ovenfor anførte personoplysninger er følgende:

 • Samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (2016/679)

Når vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig til brug for ovenstående formål, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at du ikke har mulighed for anvende applikationen.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Personoplysningerne kan blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag, herunder dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, og forfølgelse af retskrav, jf. Falcks legitime interesser i at kunne varetage sin retlige position, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse af dine personoplysninger
Personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, kundenummer og andre relevante oplysninger om bilen ved bilservices, vil - baseret på de juridiske grundlag, der er anført ovenfor og for at vi kan levere den aftale service til dig - blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Falcks koncernforbundne selskaber: Falck Danmark A/S, Falck Healthcare A/S og Falck Emergency A/S.
 • Samarbejdspartnere, f.eks. selvstændige vognmænd, leverandører af bilservices i vores vejhjælpsabonnementer
   

Overførsel af personoplysningerne til databehandlere  
Vi overfører personoplysningerne til vores IT-leverandør, som opbevarer personoplysningerne. 

Når du tilmelder dig elektronisk post fra Falck behandler Falck disse personoplysninger (i tillæg til pkt. 1 ovenfor):

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

 • Identifikationsoplysninger: Navn, evt. firmanavn og stilling, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse.
 • Postadresse, yderligere telefonnummer og KVHX-nøgle.
 • E-mail-logning: antal klik, antal åbninger, anvendt læsetid, returnering af nyhedsbreve (bounces).
 • Tilbagetrækning af samtykke.

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • Markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesseområder samt din adfærd (digital adfærd på vores hjemmesider og nyhedsbreve samt evt. købshistorik) for at sende dig relevant markedsføring. 
 • Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s databeskyttelsesforordning, markedsføringslovgivning, e-privacy lovgivning), fx 
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske opgørelser vedrørende brug af direkte markedsføring

Kilder
Personoplysningerne indsamles fra dig, når du foretager opdateringer i Falcks selvbetjeningsløsning eller via tracking i e-mails.
Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister og sociale medier. 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af personoplysninger er; 

 • Når du har givet samtykke til at modtage direkte markedsføring efter markedsføringsloven, er Falcks juridiske grundlag legitime interesser i at kunne sende dig den direkte markedsføring, du har givet samtykke til jf. art. 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen.
 • De legitime interesser, vi forfølger ved berigelse af dine data er at målrette vores markedsføring baseret på profilering, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.
 • De legitime interesser i at vi forfølger retskrav, jf. Falcks legitime interesser i at kunne varetage sin retlige position, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.


Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies og anden tracking i f.eks. e-mails, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.

Personoplysningerne kan blive behandlet til dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at sende nyhedsbreve, er det frivilligt, om du vil give oplysningerne. Hvis du vælger ikke at give oplysningerne, kan vi ikke sende nyhedsbreve til dig. 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS
Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare de ovenfor anførte personoplysninger. Det juridiske grundlag for overførslen er EU’s “Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087
Yderligere oplysninger om databehandlere og overførsler til modtagere udenfor EU/EØS kan fås ved henvendelse til kundeservice@falck.dk eller vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål og eventuelle senere, lovlige formål. Vi opbevarer desuden personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til vores dokumentation af overholdelse af strafferetligt sanktioneret lovgivning ud fra forældelsesreglerne. Vi opbevarer også oplysningerne, så længe vi har brug for at kunne forsvare os mod civilretlige krav eller gøre sådanne gældende, herunder ud fra reglerne om forældelse. Hvis der gøres et krav gældende, opbevarer vi dog oplysningerne i længere tid af hensyn til varetagelsen af kravet. Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf. 

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning. 

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Ret til indsigelse
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. Falck må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Falck påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på kundeservice@falck.dk eller vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com

Falck Danmark A/S, CVR nr.: 16271241
Falck-Center CPH
Sydhavnsgade 18,
2450 København SV
Danmark

Dato: 09. september 2020
Version: 09092020_v4

09092020_v4