Vælg sprog

Close

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
Følgende vilkår og betingelser (“Vilkår og betingelser” eller ”Aftale”) finder anvendelse på samtlige tilmeldinger og aftaler om træningskurser, der afholdes på kursussteder, der ejes (herunder træningscentre, der lejes eller på anden måde anvendes) af Falck Safety Services A/S (”FSS”) eller dets tilknyttede afdelinger eller selskaber, medmindre parterne giver specifikt afkald på disse Vilkår og betingelser, eller indgår anden skriftlig aftale.
 
2. Tilmelding og ordrebekræftelse
Bestilling af en plads på et træningskursus anses for at være accepteret ved FSS skriftlige bekræftelse, eller når den anden part  – uanset om det er et selskab eller en selvfinansieret kunde (”Kunden”) – skriftligt har accepteret FSS tilbud.
Når træningskurset er bestilt, regulerer disse Vilkår og betingelser forholdet mellem FSS og Kunden. Kunden skal foranledige, at alle (uanset om det er Kundens medarbejdere, repræsentanter, konsulenter eller underleverandører), der deltager i et træningskursus bestilt af Kunden, eller Kunden selv i tilfælde, hvor Kunden er selvfinansieret, (en ”Deltager”), handler i overensstemmelse med og fuldt ud opfylder disse Vilkår og betingelser.
 
3. Gebyrer og betaling
De gebyrer, der skal betales for standardtræningskurser, er anført i FSS til enhver tid gældende prisliste, som udleveres efter anmodning.
Et skriftligt tilbud fra FSS er gyldigt i en periode på 30 dage fra afgivelsen, men FSS kan til enhver tid trække et sådant tilbud tilbage.
De gældende gebyrer er anført i tilbuddet og skal betales i lokal valuta, medmindre andet er anført.
Alle priser er ekskl. moms og eventuelle andre afgifter, som skal betales ud over disse gebyrer til den/de gældende takst(er), hvor dette måtte være relevant.
Gebyrerne omfatter udgifter til kursusmaterialer, kursusfaciliteter og udstyr, medmindre andet er aftalt.
Kunden skal betale de fakturaer, som modtages fra FSS, fuldt ud i godkendte midler uden at tilbageholde eller fratrække noget beløb, inden for en periode på 30 dage fra modtagelse af fakturaen eller en sådan anden periode, som er anført på fakturaen.
Hvis Kunden undlader at foretage betaling til FSS på forfaldsdagen, har FSS – uden præjudice for andre rettigheder eller retsmidler, som FSS måtte have –  ret til at beregne renter af et sådant beløb fra forfaldsdagen med en årlig sats på 4 % over Danmarks Nationalbanks til enhver tid fastsatte udlånsrente. Rente påløber dagligt og tilskrives kvartalsvis, indtil betaling er foretaget.  
 
4. Afbestillingspolitik
Kunden har ret til at meddele FSS, at Kunden ikke længere ønsker pladserne på et træningskursus. En sådan meddelelse skal være skriftlig og modtaget af FSS senest 14 dage før træningskursets start. I sådanne tilfælde skal FSS tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i forbindelse med træningskurset, med fradrag af standardadministrationsgebyr,  til Kunden. Hvis FSS ikke har modtaget meddelelse om ophævelse senest 14 dage forud for kursets start, eller hvis en Deltager undlader at deltage i træningskurset uanset grunden, skal alle gebyrer i forbindelse med et sådant kursus betales til FSS.
FSS forbeholder sig ret til at annullere eller udsætte et træningskursus uanset årsagen, og i sådanne tilfælde er FSS ansvar begrænset til tilbagebetaling af samtlige betalte gebyrer eller, i det omfang det er muligt og acceptabelt for Kunden, overførsel af Kunden til et andet træningskursus eller et træningskursus på en anden dato.
 
5. Reklamationer
Alle reklamationer vedrørende et træningskursus skal være skriftlige og skal sendes til FSS senest 30 dage efter den sidste dag af det pågældende kursus.

6. Kursusbevis
En Deltager skal gennemføre alle aspekter af et træningskursus på det niveau/de niveauer, der er specificeret af FSS, for at kunne modtage et kursusbevis. Hvis en Deltager undlader at gennemføre et element af træningskurset, er vedkommende ikke berettiget til at modtage et kursusbevis. Alle forhold vedrørende kursusbeviser afgøres alene efter FSS skøn.

7. Genpart af beviset
Anmodninger om genparter af beviset skal afgives skriftligt af Kunden eller Deltageren med angivelse af det relevante træningskursus, dato, Deltagerens navn og fødselsdato. Der opkræves et gebyr pr. bevis. Dette gebyr skal betales, inden genparten af beviset udstedes.
 
8. Indkvartering
FSS vil hjælpe Kunden med at give Deltagerne oplysninger om indkvartering i lokalområdet, såfremt der anmodes om det, og sådant materiale er tilgængeligt. FSS påtager sig ikke noget ansvar med hensyn til sådanne oplysninger og kan ikke holdes ansvarlig for noget tab (direkte eller indirekte tab, driftstab eller lignende), der måtte opstå som følge af en ordning mellem Kunden eller Deltageren og leverandøren af sådan indkvartering.
 
9. Sundhed og sikkerhed
Kunden skal sikre, at enhver deltager på ethvert tidspunkt under træningskurset:
 • handler i fuld overensstemmelse med alle gældende sundheds- og sikkerhedslove, regler og politikker
 • følger alle instruktioner eller anvisninger afgivet af FSS personale
 • ikke er under indflydelse eller i besiddelse af alkohol eller ulovlige stoffer.
Hvis en Deltager undlader at handle i overensstemmelse med ovennævnte krav, eller hvis en Deltager med rimelighed kan antages at have taget eller brugt ulovlige stoffer eller indtaget alkohol, kan FSS helt efter eget skøn kræve, at en sådan Deltager forlader træningskurset.  FSS vil underrette Kunden om sådanne tilfælde. I sådanne situationer bliver gebyrer eller andre beløb ikke tilbagebetalt til Kunden som følge af Deltagerens manglende gennemførelse træningskurset.
Hver Deltager skal læse og forstå, og Kunden skal foranledige, at Deltageren læser og forstår, FSS “Oplysninger til Deltagerne”, før de deltager i træningskurset.
Kunden er alene ansvarlig for at sikre, at Deltagerne er tilstrækkeligt sunde og raske, herunder ikke lider af luftvejssygdomme og hjertesygdomme, til at kunne deltage i enhver fysisk aktivitet, der udgør en del af træningskurset. I tvivlstilfælde anbefales det, at Deltagere søger relevant lægelig rådgivning, inden træningskurset påbegyndes. FSS forbeholder sig ret til at afvise at gennemføre et træningskursus for en Deltager, hvis FSS vurderer, at dennes deltagelse kan udgøre en risiko for Deltagerens egen eller andres sundhed og sikkerhed.
 
10. Databeskyttelse
Kunden og Deltageren accepterer, at FSS har tilladelse til at opbevare personlige oplysninger om den enkelte Deltager i FSS personale- og virksomhedsoptegnelser, og FSS har ret til at behandle sådanne oplysninger som led i sin virksomhed. Kunden og Deltagerne accepterer ligeledes, at FSS kun må videregive sådanne oplysninger til tredjemand i det omfang videregivelse efter FSS opfattelse kræves for, at FSS eller FSS datterselskab(er), associerede selskab(er) eller holdingselskab(er) kan drive virksomhed. Denne paragraf gælder for oplysninger, som opbevares, behandles eller videregives i ethvert medie.
 
11. Immaterielle rettigheder
FSS bevarer eneretten til alle ophavsrettigheder, designrettigheder og andre immaterielle rettigheder (registrerede eller ikke-registrerede), som anvendes, oprettes eller er indeholdt i, eller som måtte opstå som en følge af eller i forbindelse med levering af ydelserne. Kunden og Deltageren må således hverken under eller på noget tidspunkt efter gennemførelsen af træningskurset gøre ejendomsret gældende eller bestride FSS ejendomsret til sådanne rettigheder og overdrager sådanne rettigheder til Falck Safety Services.
Materiale og oplysninger (uanset form), som FSS udleverer til Kunden eller en Deltager i forbindelse med ydelserne, må hverken kopieres, distribueres eller gøres tilgængelige for tredjemand. Kunden og Deltagerne må ikke bruge sådant materiale og sådanne oplysninger i sammenhænge, som ikke vedrører træningskurset eller de Ydelser, som FSS leverer.
Med forbehold af foregående afsnit er Deltagerne berettiget til at opbevare det træningskursusmateriale, der udleveres til dem, med henblik på eget personligt brug. Alt andet materiale og alle andre oplysninger, som vedrører træningskurset (uanset form), som FSS udleverer til Kunden eller en Deltager, skal returneres til FSS ved træningskursets gennemførelse eller på et tidligere tidspunkt, hvis FSS anmoder om det.  Kunden og Deltagerne må ikke kopiere eller på anden måde gengive noget materiale (herunder træningskursusmateriale), som udleveres af FSS, uden FSS forudgående skriftlige samtykke.
 
12. Kundens og Deltagernes ansvar
Det er Kundens ansvar at sikre, at alle firmabetalte Deltagere til enhver tid udviser ansvarlig adfærd. FSS forbeholder sig ret til at nægte en Deltager at deltage i et kursus uden at pådrage sig noget ansvar, hvis Deltagerens adfærd efter FSS opfattelse er uacceptabel.
Kunden eller den selvfinansierede Deltager er erstatningsansvarlig uden begrænsning for eventuel skade på FSS ejendom, herunder men ikke begrænset til inventar, lokaler og udstyr, forårsaget af Deltageren som følge af uagtsomhed.
Hvis en Deltager behøver lægebehandling eller hospitalsindlæggelse, skal Kunden eller Deltageren, hvis denne er selvfinansieret, afholde alle omkostninger til sådan lægebehandling eller hospitalsindlæggelse.
 
13. Falck Safety Services ansvar og ansvarsbegrænsning
13.1 Denne paragraf 13 anfører det samlede økonomiske ansvar, der påhviler FSS (herunder ansvar for handlinger eller undladelser foretaget af FSS medarbejdere, repræsentanter, konsulenter eller underleverandører) over for Kunden og/eller Deltagerne med hensyn til:
 • misligholdelse af denne Aftale
 • Kundens og Deltagerens brug af de ydelser, der leveres til Kunden eller en Deltager (herunder alt kursusmateriale eller en del deraf) (”Ydelser”),
 • Enhver udtalelse, erklæring eller ansvarspådragende handling eller undladelse (herunder uagtsomhed), der måtte opstå under eller i forbindelse med denne Aftale.
13.2 Alle garantier, betingelser og andre vilkår, som indgår implicit i medfør af lovgivning eller sædvaneret, er – i det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen – undtaget fra denne Aftale. 
 
13.3 Intet i denne Aftale begrænser eller udelukker FSS ansvar i forbindelse med:
 
 • dødsfald eller personskade som følge af uagtsomhed, eller
 • skade eller ansvar, som Kunden eller Deltageren har pådraget sig som følge af svig eller urigtige oplysninger fremsat af FSS.
13.4 Med forbehold af paragraf 13.3 er Falck Safety Services ikke ansvarlig for:
 • tab af fortjeneste, eller
 • tab af forretning , eller
 • reduktion af goodwill og/eller lignende tab, eller
 • tab af forventede besparelser, eller
 • tab af varer, eller
 • tab af kontrakt, eller
 • brugstab, eller
 • konkret dokumenteret tab, indirekte tab, følgeskade eller et rent økonomisk tab, omkostninger, skadeserstatning, gebyrer eller udgifter
 • FSS samlede ansvar i kontraktsforhold, uden for kontraktsforhold (herunder uagtsomhed eller misligholdelse af lovfæstede forpligtelser), fremsættelse af urigtige eller misvisende oplysninger, genoprettelse af tidligere tilstand eller  andre forhold, der måtte opstå i forbindelse med udførelsen eller den påtænkte udførelse af Ydelserne og denne Aftale, er begrænset til DKK 5.000.000.
Kunden og deltageren skal give FSS skriftlig meddelelse om eventuelle krav i forbindelse med denne Aftale, så snart dette med rimelighed er praktisk muligt og uden ugrundet ophold.
 
14. Forsikring
Kunden og FSS skal hver især tegne, vedligeholde og opretholde den fulde gyldighed og virkning af alle lovpligtige og sædvanlige forsikringer.
 
15. Force majeure
Ingen af parterne misligholder disse Vilkår og betingelser eller er ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af deres forpligtelser (bortset fra forpligtelsen til at foretage betaling af pengebeløb) på grund af eller som følge af handlinger, begivenheder, undladelser eller uheld, som måtte ligge uden for deres kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, brand, eksplosion, embargo, terrorisme, borgerlige uroligheder, epidemier, lynskade, elektromagnetisk interferens, radiointerferens, strejker og faglig strid.
 
16. Tredjepartsrettigheder
Personer, som ikke er parter i denne aftale, har ingen rettigheder i henhold til eller i forbindelse med den.
 
17. Ophævelse
Hvis en domstol eller anden kompetent myndighed beslutter, at bestemmelser i disse Vilkår og betingelser (eller en del af en bestemmelse) er ugyldige, ulovlige eller uden retskraft, skal en sådan bestemmelse eller en sådan del af en bestemmelse i det fornødne omfang skønnes ikke at udgøre en del af Aftalen. Gyldigheden og retskraften af Aftalens øvrige bestemmelser berøres ikke deraf.
Hvis det besluttes, at en bestemmelse i disse Vilkår og betingelser (eller en del af en bestemmelse) er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal bestemmelsen gælde med den mindst mulige ændring, der skal til for at gøre den lovlig og gyldig samt give den retskraft. 
 
18. Lovvalg og værneting
Disse Vilkår og betingelser og enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse disse eller disses genstand, reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
Parterne aftaler uigenkaldeligt, at de danske domstole skal have enekompetence til at træffe afgørelse i enhver tvist eller vedrørende ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår og betingelser eller disses genstand.
 
19. Oversættelse
Oversættelser af disse Vilkår og betingelser til en lokal sprogversion er alene til orientering for Kunden og Deltageren. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem den lokale sprogversion og den engelske version skal den engelske version være gældende.
 

 

​Uglviggårdsvej 3

6705 Esbjerg

Danmark

 

Telefon: +45 76 12 13 14

falcksafety@falcksafety.dk

 

 

​Kursus kalender

Før du skal på kursus​

 

 

 

 

Falck Safety Services A/S | Uglviggårdsvej 36705 Esbjerg Ø | falcksafety@falcksafety.dk | Telefonnummer: +45 76 12 13 14 | Cookies